Welcome to The Platinum Fashion Mall Wholesale 2,000 shops

ประกาศ ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เข้มงวดมาตรการปลอดภัยสูงสุด ป้องกันเชิงรุกด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Big Cleaning หลังปิดบริการทุกวัน

    ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จำนวนมาก ทางศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยได้ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับร้านค้าภายในศูนย์ หากได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการภายในร้านค้าใด หรือพนักงานร้านค้าใดติดเชื้อ  ศูนย์การค้า

จะร่วมดำเนินการกับผู้เช่าปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ดังนี้

  • • ทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ด้วยการฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั่วทุกพื้นที่ภายในร้านค้าและพื้นที่โดยรอบ ทันทีในวันที่ทราบ

  • • ให้พนักงานในร้านค้า หรือผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อและหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน

  • พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด

  • • ปิดบริการชั่วคราว หลังจากนั้น ให้ร้านค้าจัดพนักงานบริการชุดใหม่เข้าทำงานทดแทนเพื่อเปิดบริการอีกครั้งด้วยความมั่นใจ

การป้องกันเชิงรุก :

  • • ทำความสะอาด Big Cleaning โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ศูนย์การค้าและทำความสะอาดระบบปรับอากาศส่วนกลาง ฉีดเคลือบคอยล์เครื่องส่งลมเย็นด้วยเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อโรค หลังศูนย์การค้าปิดบริการเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

    ทางศูนย์การค้า ยังคงยืนยันในการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันในเชิงรุก ได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม  การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคมส่วนรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกัน